ܒܝܬ ܓܙܐ - ܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘ̱ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܢܳܨܪܰܬ݀. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܓܒܳܗ̇ ܘܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܣܬܠܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܐܶܬܪܡܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ. ܠܳܐ ܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܣܚܰܦܬܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܠܗܳܪܟܳܐ ܨܶܐܕܰܝ ܡܰܢ ܫܰܕܪܳܟ. ܐܶܢ ܐܳܬܶܐ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܨܶܐܕܰܝ. ܣܳܠܶܩ ܪܽܘܓܙܶܗ ܘܩܳܛܶܠ ܠܺܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܬܪܰܬ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܒܳܟܶܐ. ܪܰܒܺܝ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ: ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܢ. ܕܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝ̣ܡ ܘܚܰܒܺܝܒ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ: ܡܪܰܒܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ ܠܟܽܠ ‌ܐ̱ܢܳܫ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܶܣܡܰܬ݀ ܠܺܝ ܫܶܢܬܳܐ ܘܕܶܡܟܶܬ. ܘܰܢܫܰܒ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܘܶܐܬܬܙܺܝ̈ܥܝ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܢܦ̣ܰܠ ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ. ܘܣܶܒܪܶܬ ܠܺܝ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܐܶܫܬܒܶܩܘ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܺܝܚ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl