ܒܝܬ ܓܙܐ - ܐܚܒ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܗܡ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܓܘܫܡܐ

ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܢܰܥܗܶܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ܀

ktobesuryoye.nl