ܒܝܬ ܓܙܐ -ܐܝܟ ܦܝܪܡܐ ܕܩܪܒ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܐ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܬܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܰܐܝܟ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܥܢ̣ܰܝܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܡܳܐ. ܥܢܺܝ̣ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܬܪܝܢܐ

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܝ ܕܝ̣ܶܠܕܰܬ݀ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠ ‌ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܺܝ̣ܢ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܣܢܰܘ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܟܦܰܪܘ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ. ܘܰܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܪܚ̣ܶܡܘ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘ̣ܢܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥ̇ܪܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܠܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܺܝ̣ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܟܺܝ̣ܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ: ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܒܶܕܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܩܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚܺܝܢ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl