ܒܝܬ ܓܙܐ - ܥܠ ܒܝܬܠܚܡ

ܩܕܡܝܐ H

ܥܰܠ ܒܶܝܬܠܚܶܡ: ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܶܒ̇ܪܶܬ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܩܳܠܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ: ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܡܰܢܽܘ̣. ܐܶܡܳܟ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܩܽܘܕܳܝܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܦܩܽܘܕ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܡܳܟ: ܕܬܶܒܪܽܘܟ ܘܬܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܬܶܬܶܠ ܚܰܠܒܳܐ ܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ: ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܫܒ̣ܰܩ: ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܽܘܪܝܳܐ ܓܒ̣ܳܐ ܠܶܗ ܗ̄ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ: ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܰܙܪܰܥ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇: ܕܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܥܢ̣ܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ: ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡ̣ܰܪ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܥܢܳܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܦܰܢܝܰܬ݀. ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܦܰܢܺܝ̣ ܥܺܝ̣ܪܳܐ: ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ: ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܢܰܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ. ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܢܕܽܘ: ܠܳܐ ܦܳܚܡܺܝܢ ܒܟܽܘܢ: ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ: ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܬܳܓܶܗ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܘܙܳܡ̇ܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܒܳܥܽܘܬܟܽܘܢ: ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝ̣ܪ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܳܐ ܕܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܕܰܡ̣ܶܢ ܠܳܗ̇: ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܰܟܪܶܙ: ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܰܐܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ: ܗܰ̇ܘ ܫܳܩ̇ܝܳܐ ܘܰܡܚܳܝܗ̱ܝ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܢ̣ܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝ. ܕܗܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܬܰܢܝ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܐܰܪܝܳܐ ܦܳܫܰܚ ܠܳܗ̇. ܘܰܚܣܰܪܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܰܐܓܳܢ̈ܰܝ ܚܰܡܪܳܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܫܳܩܝܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܚܙܳܝܗ̱ܝ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܦܰܫܚܳܗ̇ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܛܰܥܢܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ: ܘܠܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܥܠܳܗ̇. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܢܳܝܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܰܒ̣ܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܘܳܝܠܺܝ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܶܐܬܛܰܠܰܩܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ: ܟܰܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܘܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܺܝ̇ܬ. ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܗܽܘ ܘܰܩܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪ: ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ. ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܕܣܶܥܪܶܬ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܕܫܶܩ̇ܠܶܬ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܣܶܐ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܿܬ ܘܰܚܙܺܝܿܬ: ܚܰܕ ܛܠܺܝܡܳܐ ܘܚܰܕ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܆ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ. ܩܳܐܶܡ ܛܠܺܝܡܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܰܥܒܺܝܕ ܚܰܒܪܳܐ: ܠܰܒܢܰ̈ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܛܳܠܽܘܡܳܐ: ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ: ܘܰܥܒܺܝ̣ܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝ̣ܢ ܠܶܗ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܘܳܢ̈ܶܐ: ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ: ܕܶܐܗܘܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܛܠܺܝܡ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܘܰܐܣܩܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܰܐܒܽܘܟ ܐܳܕܳܡ. ܘܬܳܐ ܡܽܘܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܡ̣ܰܥ: ܟܺܐܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܠܶܗ: ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗ̱ܝ: ܘܫܰܪܺܝ ܒܳܟܶܐ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ̱: ܗܳܪܟܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܰܚܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܥܰܦܶܐ ܠܺܝ. ܘܠܰܒܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܳܟ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ: ܗܳܐ ܡܥܰܦܶܐ ܐܳܢܐ ܠܳܟ܆ ܘܰܐܦܶܣ ܪܶܡܙܶܗ: ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܰܟܢ̈ܰܫܝ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܥܰܦܝܽܘܗ̱ܝ ܘܣܳܡܽܘܗ̱ܝ: ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ̣. ܘܛܰܫܺܝ̣ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܿܬ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܺܝܿܬ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܢ܆ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܕܶܐܠܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܳܦ ܪܳܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗ̱ܝ܆ ܠܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܩܝܳܡܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ̣ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܆ ܠ‍ܠܳܥܳܙܳܪ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܗ̄ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܐܚ̈ܘܳܬܶܗ܀

ktobesuryoye.nl