ܒܝܬ ܓܙܐ -ܐܠܦ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܐ

ܐ: ܒ: ܕܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܗܐ

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܐܡܽܘܨ. ܐܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܺܐܠܰܕ܆ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܨܒ̣ܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

ܓ: ܕ: ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܣܰܝܦܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܣܒ̣ܰܠܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܰܒ܀

ܗ: ܘ: ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ

ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܙܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܝܬܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܳܐ ܐܰܣܳܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ: ܕܣܰܓܺܝ ܩܫ̣ܶܐ ܣܳܢܳܐܐ. ܕܦܰܟܪܰܢ ܘܦܰܠܦܠܰܢ ܣܝܳܢܶܗ. ܕܰܟܳܐ ܘܚܰܠܶܠ ܨܳܐܽܘܬܰܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ܀

ܙ: ܚ: ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ

ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ. ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܠܳܘܶܝܢ ܠܰܢ. ܛܽܘ̣ܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܢܽܘ̣ܗ̱ܝ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗ̱ܝ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܼܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܒ܀

ktobesuryoye.nl