ܒܝܬ ܓܙܐ - ܥܠ ܥܛܪܐ ܕܒܣ̈ܡܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܝܢܳܝܳܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܠܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ

ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܆ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܰܫܟ̣ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

ktobesuryoye.nl