ܒܝܬ ܓܙܐ - ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܝܟ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱ ܡܰܟܺܝܟ݂ܳܐܺܝܬ݂܆ ܪܳܡܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܕܰܢܪܰܡܪܶܡ܆ ܫܶܦܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱܆ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܨܠܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬ݂ܠܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟܼܝ̱ ܒܩܺܒܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܓ݂ܶܕܥܳܘܢ ܒܓ݂ܶܙܬ݂ܳܐ ܨܳܪܶܟ݂ܝ̱ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܟܺܐܢܳܐ ܒܣܶܒܶܠܬ݂ܳܐ܆ ܕܒܳܗܿ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܬ݂ܥܰܠܺܝ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܢܰܨܰܝ̈ܚܶܐ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܦܬܰܚܘ̱ ܓܰܙܳܐ ܕܰܨܠܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘ̈ܢ܆ ܘܗܰܒܘ̱ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܩܢܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܢܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܶܐܫܰܕܘ̱ ܠܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܙܒܰܢܘ̱ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬ݂ܶܐ܆ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܡܶܫܚܰܬ݂ ܪ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟ܆ ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܫܒܰܩܬ ܠܳܗܿ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗܿ ܘܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇. ܘܶܐܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂܆ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܕܣܰܚܦܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܆ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܚ̈ܰܫܶܐ ܕܫܳܓ݂ܫܺܝܢ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦܫܰܢ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܨܠܽܘܬ݂ܰܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ݂܆ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܰܢ ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܢܶܦܬܰܚ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܒܰܩܶܐ܆ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܪܶܟ݂ܘ̱ ܠܰܚܒܳܠܳܐ܂ ܐܳܘ ܠܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܟܰܦܰܦ̈ܝ܆ ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ݂܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܢܶܬܕܟ݂ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ܆ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܳܠܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

ktobesuryoye.nl