ܒܝܬ ܓܙܐ - ܐܩܦܬܐ ܕܦܪ̈ܕܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ

ܥܰܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܠܥܶܠ

ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ. ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܕܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܰܥܝܪܰܝܢܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ

ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܫܗܰܪ ܥܰܠ ‌ܐܰܦܝ̈ܢ. ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܰܘܕܶܐ ܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܀

ܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܘܠܬܳܐ

ܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ

ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ. ܥܢܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܝ

ܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܺܝ܆ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ. ܕܥܰܡܶܗ ܬܶܣܬܰܡܟܽܘܢ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܘܒܶܗ. ܗ̇ܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ: ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܙܰܘܥܳܐ ܝܰܩܰܪ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇. ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ܆ ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܀

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬܝ ܫܶܢܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܢܝܰܬܝ: ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡܝ ܫܰܒܰܚܝ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܽܘܡܝ ܥܺܕܬܳܐ ܙܡܰܪܝ

ܩܽܘܡܝ ܥܺܕܬܳܐ ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܦܰܪܩܶܟܝ. ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܨܰܒܬܶܟܝ ܐܳܦ ܗܰܕܪܶܟܝ܀

ܝܳܪܬܶܗ ܕܟܰܪܡܳܐ

ܝܳܪܬܶܗ ܕܟܰܪܡܳܐ ܒܥ̣ܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܕܰܢܡܺܝܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ܀

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܟ. ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܩܽܘܡܘ

ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܩܽܘܡܘ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܱ̇ܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܚ̣ܰܫ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܟܽܠ ܢܶܫܡ̈ܬܳܐ

ܟܽܠ ܢܶܫܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܰܒܰܚ̈ܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ

ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܢܰܛܰܪ. ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܓܦ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܠܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܢܰܢ ܕܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܚܰܛܳܝܳܐ

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܡܪܽܘܩ ܘܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܟ܀

ktobesuryoye.nl