ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܕܡܘܬ ܒܣ̈ܡܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܣܳܗܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܬ݂ܓܰܒܝܰܬ݂܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܘܰܒܥܳܝ܆ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܟ݂ܝ̱܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܫܳܪܶܐ܆ ܒܓ݂ܰܘ ܥܶܢܒܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܡܰܙܶܓ݂ ܒܳܗܿ ܚܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܗܳܟ݂ܰܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ܆ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܛܽܘܒ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܰܐܒܳܐ܆ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܓܳܕܠܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܦ̣ܰܠܬܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܒܣܶܡ ܪܺܝܚܟܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܦܺܝܣܝ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ܆ ܕܪܰܚܡܳܟ݂ ܡܳܪܰܢ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܣܓ݂ܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬ݂ܺܝܕ. ܝܳܪܶܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܆ ܕܙܶܠܝ̱ ܠܶܟ݂ܝ̱ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܫܒܺܝ̈ܩܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܝ̱ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ̱. ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱܆ ܕܥܰܡ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝ. ܒܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܟܳܬ݂ܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ̱܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂܆ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܰܟܬ݂ܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܝܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܨܳܪܶܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ܆ ܠܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ktobesuryoye.nl