ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

ܣܳܠܶܩ: ܒܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬ݂ܳܐ܆ ܥܢܳܬ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܺܝܠܶܕܬ݂ܶܗ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܡܟ݂ܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܙܳܡܪܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܟ݂ܪܳܗܿ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܳܐ ܒܰܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗ̱ܝ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܟܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ܆ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ̱. ܟܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܟ݂܆ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ܆ ܕܠܰܡܚܳܪ ܬܳܐܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܒܰܪܘ̱ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܶܐܙܰܠܘ̱܆ ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܩܰܝܳܡܺܝܢ܆ ܢܓ݂ܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܦܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܘܰܐܫܦܰܥ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܟ܆ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܰܐܘܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ܆ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܛܳܥܡܺܝܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܕܳܡܟ̣ܺܝܢ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܛܽܘܒܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܰܠ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܟ݂ܶܒܘ̱܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܕܰܢܛܰܪܘ̱ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ̱ ܒܶܗ. ܒܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬ݂ܒܰܣܡܺܝܢ܀

ktobesuryoye.nl