ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܓܘ ܡܫܟܢܙܒܢܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ

ܩܕܡܝܐ

ܕܟ݂ܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܒܰܪܰܟ݂ܬܳܐ܆ ܘܰܕܟ݂ܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܕܥܶܠܰܬ݂ ܥܰܡܳܗܿ ܠܓܰܢܰܬ݂ ܥܕܶܝܢ. ܕܟ݂ܺܝܪ̈ܺܝܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܗ̄ ܬܳܝ ܥܽܘܠܝ̱ ܘܰܐܦܺܝܣܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟ݂ܝ̱܆ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐ̱ܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܘܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܐܳܘ ܒܰܪ ܐܳܡܽܘܨ܆ ܕܡܳܢܰܘ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ. ܐܺܝܰܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܕܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ݂ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܦܰܩܘ̱. ܨܰܠܰܘ ܕܢܶܬ݂ܥܰܩܪܽܘܢ܆ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܰܢ܆ ܕܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܢܶܩ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕܙܰܪܥܳܗܿ ܠܰܣܒܰܪܬ݂ܶܗ܆ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ: ܣܥܽܘܪܶܝܗܿ ܗܳܫܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂. ܕܗܳܐ ܒܰܣܒܣܽܘܗܿ ܕܰܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܙܪܺܝܩܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗܿ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܢܟ݂ܰܢܫܺܝܗܿ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܟܰܢܶܫ ܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܕܰܡܒܰܕܪܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܛܽܘܒܰܝ ܘܠܺܝ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܩܥܳܐ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܕܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܚܰܕ܆ ܐܳܕ݂ܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܐܰܫܘܳܢܝ̱ ܡܳܪܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐܶܦܬܚܺܝܘܗ̱ܝ ܗ̄ ܘܶܐܥܽܘܠ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܩܥܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܓܰܙܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܣܰܪ܆ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ܆ ܘܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܣܶܢ. ܚܰܝܶܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܰܢ܆ ܘܰܐܫܺܝܓ݂ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܰܢ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ݂ ܗ̄ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂܆ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܚܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂܆ ܥܒܶܕ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܕܫܰܩܠܽܘܟ݂ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܦܰܓ݂ܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܩܳܠܗܶܝܢ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܳܟ̈ܝܳܢ. ܕܘܳܝ ܠܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܗ̄ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ: ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ: ܕܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܝܠܳܢܳܝܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܫܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܝܡ. ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܣܰܘܟ̈ܰܝ ܙܰܝܬܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ktobesuryoye.nl