ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܗܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ

ܓܘܫܡܐ

ܓܘܫܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܡܫܘܚܬܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܡܦܰܚܡܳܐ ܒܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܢܰܥܗܶܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܶܗ܀

ktobesuryoye.nl