ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܟܠܡܕܡ ܐܬܒܩܝܬ

ܩܕܡܝܐ H

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ. ܒܩܰܫܺܝܫ ܡܼܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ: ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܙܰܝܰܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܝ̣ܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܨܒ̣ܳܐ ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܪܰܐܽܘܗ̇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝ̣ܕ ܩܪܳܗ̇. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܓܰܢܬܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕܬܳܐ: ܘܰܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܰܡܗܳܗ̇ ܗܘ̣ܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܰܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܪܰܡܪܶܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝ̣ܬܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܪܘܰܙ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܕܡܽܘܢ ܝܳܗܒܰܬ ܠܰܢ ܕܰܪܚܶܡܢܳܟ. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ: ܒܡܶܐܬܺܝܬܝ ܐܰܘܬܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܬܕܽܘܢܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ: ܕܰܒܢܰ̈ܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܡܝ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܝ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ. ܕܰܢܛܰܪܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܝ: ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܿܬ. ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܿܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ: ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܒܳܗ̇. ܐܰܚܒܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘ̣ܳܐ. ܐܰܚܒܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܦܠܰܓ. ܐܰܚܒܽܘܗ̇ ܗ̱ܘܰܘ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܝܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܓܺܝܓܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܚܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡ̣ܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܒܳܗ̇܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܳܬܰܪܝ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܕܰܐܟܳܪܳܐ ܕܟܳܪܶܒ ܘܬܳܢܿܶܐ܆ ܫܳܦܪ̈ܳܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܺܝ̣̈ܢܶܐ: ܕܡܰܘܥܝ̈ܳܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܕܰܪ: ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܥܰܕ ܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠ̣ܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܆ ܕܟܽܠ ‌ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܝ: ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܚܰܝܳܐ. ܗ̣ܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܒܶܗ: ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܟ܆ ܥܰܡܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܥܠܽܘܢ: ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl