ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܩܠܐ

ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐܳܢܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ: ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܡܳܪܝ ܘܰܐ‌ܠܳܗܝ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ: ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܩܕܡܝܐ

ܡܶܢ ܦܳܠܳܛܺܝܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܠܢܳܨܪܰܬ̣ ܡܕܺܝܢ̱ܬ̣ܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ ܨܶܝܕ ܒܰܪ̱ܬ̣ ܕܰܘܺܝܕ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬ̣ܳܐ. ܘܶܐܓܰܪܬ̣ܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܡܳܪܝ̱ ܥܰܡܶܟ̣ܝ̱ ܘܡܶܢܶܟ̣ܝ̱ ܕܳܢܰܚ. ܒܽܘܟ̣ܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓ݂ܢܺܝ̈ܙܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܡܒܰܪܰܟ݂ܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܪܰܬ݂. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗܿ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܰܟܶܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟ̣ܪܳܢܳܗ̇܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܪ̈ܕܺܝܟ݂ܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܥܺܕܰܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ̱ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܐܚܶܒ݂ܘ̱ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܣܢܰܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܪܚܶܡܘ̱ ܕܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܦܰܪ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܕܳܐܬܶܝܢ ܨܶܐܕܰܝܟ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ̱ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܕܒܳܗܿ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܬ݂ܶܦܪܩܺܝܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܘܗ̱ܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܰܢ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ̱ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ݂ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܝ̈ܟ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ̱ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂. ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ݂ܳܟ݂܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܰܫܝܽܘܠ ‌ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܢܰܦܨܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܕܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl