ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܪܡܫܐ ܕܫܠܡܘ ܒܗ ܟܐܢ̈ܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܬܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܩܰܪܶܒܝ̱ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ݂ܝ̱܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟ݂ܝ̱܆ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘܟ݂܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ̱ ܓܶܠܝܳܢܳܟ݂. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝܬ݂ܘ̱ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ݂܆ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ݂ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂. ܢܶܬ݂ܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬ݂ܳܟ݂܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܆ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬ݂ܰܢ. ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܰܢ܆ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܰܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܗܺܝ ܬܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܠܰܨܠܽܘܬ݂ܰܢ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬ݂ܰܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ݂܆ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܬܰܠܒܶܫܝ̱ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂܀

ktobesuryoye.nl