ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܪܡܫܐ ܠܒܝܬܟ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ

ܩܠܐ

ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܡܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܩܕܡܝܐ

ܐܶܢ ܦܰܓ݂ܪܶܟ݂ܝ̱ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܟ݂ܝ̱ ܥܰܡܰܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂܆ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟ݂ܝ̱. ܐܶܬ݂ܟܰܫܰܦܝ̱ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܒܰܪܰܟ݂ܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܳܐ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓ݂ܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܕܽܘܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ̱. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܚ̈ܰܝܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܗܿ ܕܡܰܫܪܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܦܬ݂ܰܚܘ̱ ܓܰܙܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܛܰܪܘ̱ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܫܪܶܝܬܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܢܶܟ݂̈ܝܳܢܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܩܽܘܡܘ̱ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܰܬܰܪܽܘܢܳܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܠ̱̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ ܕܰܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܳܗܿ. ܐܰܝܟ݂ ܕܣܰܬܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܢܽܘܚ ܟܺܐܢܳܐ ܒܟ̣ܶܐܘܶܠܳܐ. ܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ̈ܝ̱ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܒܝܽܘܡ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܫ̈ܦܰܝܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܫܰܦܝܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܒܟ݂ܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܕܽܘ̈ܘܳܕܶܐ ܕܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܫܳܦܪܺܝܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܶܗ ܕܕܳܪܰܢ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܪܥܳܟ݂ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܳܡܰܪ ܐܳܕܳܡ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܳܟ݂ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܳܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ܀

ktobesuryoye.nl