ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܨܦܪܐ ܚܙܐܘܗܝ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܕܰܡܓ݂ܺܝܚ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ܆ ܘܙܳܠܰܚ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ. ܛܽܘ̈ܦܰܝ ܚܰܠܒܳܐ ܝܺܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܡܠܳܗܿ ܬܶܗܪܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬ݂ܶܗ܆ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܳܐ ܘܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܚܙܳܗܿ ܠܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܨܳܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܽܘܬ݂ܳܗܿ. ܒܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܬ݂ܶܗܪܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܰܨܠܽܘܬ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܟ݂ܺܝ̈ܣܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ݂. ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ݂ ܘܰܫܠܳܡܳܟ݂܆ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗܳܝ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܝܟ݂ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ. ܕܳܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܺܝ ܡܳܪܝ. ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܳܟ݂ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܰܘܕܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ݂܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܠܳܗܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܥܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܒܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ. ܨܠܺܝܒܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ܆ ܘܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܶܗ ܢܶܣܬܰܬ݂ܰܪ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ݂܆ ܬܶܪܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܽܐܘܠ̈ܨܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂܆ ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܕܳܡܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܥܰܠ ܡܰܕ̈ܒܚܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܆ ܥܒܶܕ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠ ܕܶܐܟ݂ܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܕܡܳܟ݂܆ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ݂. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ݂܆ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܢܣܰܒ̣ܬܽܘܢ܆ ܗ̣ܽܘ ܡܚܰܕܶܬ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ktobesuryoye.nl