ܒܝܬ ܓܙܐ - ܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐܺܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܕܠܳܗܿ ܗܽܘ ܡܢܰܨܰܪ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܒܰܒܬ݂ܽܘܠܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܺܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗܿ ܗܰܘ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܢܰܨܒܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܰܢ ܗ̱ܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܒܬ݂ܽܘ̈ܠܶܝܗܿ ܩܰܒܠܰܬ݂ ܒܰܛܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓ݂ܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܗ̱ܺܝ ܗܳܝ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܥܠܶܝܗܿ ܐܶܬ݂ܢܰܒܺܝ. ܕܗܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܐܓ݂ܽܘܪ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܓܰܪ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܐܳܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܒܰܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܶܡܰܪܘ̱ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟ݂ܶܐ ܐܰܝܢܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ. ܚܙܰܝܢܰܢ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܰܠܛܺܝܫܺܝܢ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣ‍ܛܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܰܐܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܶܐܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ. ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܶܗ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ. ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ݂ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܟ݂. ܘܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ ܠܕ݂ܳܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ: ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ܀

ktobesuryoye.nl