ܒܝܬ ܓܙܐ - ܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܶܟܝ̱ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܡܰܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܰܬܦܺܝܣܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܢܶܠܚܶܐ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ: ܠܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܳܐ ܢܰܥܠܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐܶܡܰܪܝ̱ ܠܺܝ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܥܶܢܬܺܝܘܗ̱ܝ: ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ‌ܐܶܬܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܰܢܝ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܺܝ. ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܳܢܰܚ: ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܢ̣ܳܐ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܣ̣ܳܡ ܒܳܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܰܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳܬܗ̈ܽܘܢ. ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܣܳܐ. ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ: ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܟܽܠܫܳܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ: ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܛܳܐ ܢܶܙܕܗܰܪ. ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܘܟܳܬܒܳܐ. ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ: ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݀. ܐܰܚܰܝ̈ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ: ܕܰܦܫܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܠܺܝ ܐܶܡܳܐ. ܘܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ. ܦܽܘܫܝ ܠܶܟܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܳܢܝ: ܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ܀

ktobesuryoye.nl