ܒܝܬ ܓܙܐ - ܕܢܚ ܒܪ ܡܠܟܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝ̈ܬܳܐ. ܐܰܘ ܒܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܠܦܳܐ ܕܰܛܥܺܝ̣ܢܳܐ: ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܶܗ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܪܶܚܡܰܬ݀ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܶܠܩܰܬ݀. ܘܥܰܠ̣ܘ ܩܳܡ̣ܘ ܒܕܰܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܙܟܰܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ܆ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܚܰܒܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܥܳܒܰܪ ܐܶܣܟܺܡܶܗ܆ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܚܰܕܽܘܬܶܗ܆ ܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܥܳܩܬܶܗ ܠܰܓܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܫܴ̇ܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܛܶܠ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܘܺܝܬ܆ ܘܦܶܠܚܶܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܰܪܺܝܬ܆ ܕܶܐܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܠܳܐ ܠܘܳܢܝ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ktobesuryoye.nl