ܒܝܬ ܓܙܐ - ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ̱ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗ̱ܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܠܦܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ. ܕܬܰܓܳܪܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ: ܕܰܐܪ̈ܕܺܝܟܠܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒ̣ܶܠܬܝ܆ ܒܛܶܢܬܺܝܘܗ̱ܝ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ. ܘܺܝܠܶܕܬܺܝܘܗ̱ܝ ܘܩܰܘܺܝܬܝ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ܀

ܬܪܝܢܐ

ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ: ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ. ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܩܦܳܐ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܶܛܢܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܘܥܺܝ̣܆ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܘܝܰܗ̣ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ݀ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܴ̇ܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ: ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܽܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡ̣ܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܬܢܶܐ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܕܰܚܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ: ܒܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܳܐ ܢܚܰܦܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܽܘܡ̈ܰܝ ܠܰܩܢܽܘܡܝ܆ ܡܳܐ ܕܕܳܝܢܳܐ ܠܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܪܛܶܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܳܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܫܶܪܥܶܬ ܢܶܦ̇ܠܶܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܰܒܠܺܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܶܐܩܽܘܡ܆ ܘܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܦܬܺܝ̣ܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ

ܠܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܫܳܒܩܺܝܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܗ̣ܺܝ ܡܥܰܕܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ: ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܦܳܗܶܝܢ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ. ܘܐܢ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܘܶܐܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܒܳܛܠܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܣܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܠܶܐ܆ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܰܢܩܽܘܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܆ ܛܰܟܶܣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ktobesuryoye.nl