ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪܕܝܣܐ

ܩܕܡܝܐ

ܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܩܛܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܳܐ ܢܦ̣ܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܬ݀ ܢܶܩܝܳܐ ܘܰܐܝܢܩܰܬ݀ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐ‍ܠܶܝܫܒܰܥ ܝܰܘܢܳܐ ܘܰܐ‍ܠܩܛܰܬ݀ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܢܽܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܝܰܘܢܳܢ ܕܰܝܰܪ ܒܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܨܺܝ̣ܪܺܝܢ ܒܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܕܨܳܪܰܬ݀ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܨܰܠܡܰܝ̈ܟܝ̱ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܣܳܡܰܬ݀ ܒܓܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܒܗܳܝ ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ. ܕܰܒܪܶܟܝ ܗܘ̣ܳܐ ܡܶܠܚܳܐ: ܘܡܰܕܟ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܒܶܗ ܗ̣ܽܘ ܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܡܟܰܠܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܢܒܰܥ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ: ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܢܰܫ. ܘܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܢܶܥܒܶܕ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܠܛܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ: ܢܺܝܫܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗ̱ܝ: ܢܫܰܒܰܚ ܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ: ܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܬܠܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܚܙܺܝܿܬ: ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܬܗܪܰܢܝ. ܕܳܡܶܐ ܠܥܺܝܪ ܕܕܰܡܺܝ̣ܟ. ܕܳܡܶܐ ܠܚܰܝ ܕܡܰܝܺܝ̣ܬ. ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܗܰܝܡܢܷ̇ܬ ܒܳܟ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ̣ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܐܘܕܺܝܿܬ ܘܠܳܐ ܟܶܦܪܶܬ. ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܦܰܓܪܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܕܡܳܟ ܠܫܽܘܒܩܳܢܰܢ. ܕܫܶܩ̇ܠܶܬ ܕܒܳܟ ܐܶܥܬܰܪ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܳܓ̈ܶܐ. ܬܶܚܢܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܰܐܘܕܺܝ̇ܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܝܰܠܕܶܬ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܪܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܪܩܕܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܪܶܩܕܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ. ܒܪܶܩܕܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܳܝܠܳܗ̇ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ݀. ܫܶܐܠܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܰܒܦܺܝܢܟܳܐ ܣܳܡܬܼܶܗ܆ ܘܠܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܥܠܬܼܶܗ܀

ktobesuryoye.nl