ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܐ

ܚܛܝܺܬ ܠܟ

ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܟܠܗܶܝܢ ܢܒܝ̈ܘܳܬܳܐ

ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܩ̈ܰܠܝ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܒܚ̈ܳܢ. ܕܶܐܬܢܰܚܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܢܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܘܗܪܳܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܰܨܡܰܚ ܒܥܳܠܡܰܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܘܗܪܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ

ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ. ܥܰܓܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ

ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܫܪܝ ܫܟܺܝܢܬܶܗ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܫܪܺܝ ܫܟܺܝܢܬܶܗ܆ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܆ ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ܀

ܚܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܝ

ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܚܙ̈ܰܝ: ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܠܶܛܰܝܢܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ܀

ܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܐ ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ

ܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ: ܘܪܰܡܪܡܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܝܒܳܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀

ktobesuryoye.nl