ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܒ

ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ

ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܢܰܨܰܚ̣ܬ ܘܰܐܘܪܶܒ̣ܬ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܒܓܰܘ ܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܫܠܳܡܶܗ ܐܶܬܰܝܢ܆ ܕܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ

ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܢܰܡܠܟܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܘܬܳܐ

ܫܠܳܡܠܶܟܝ̱ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ: ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܗܰܘ ܕܥܘܗܕܳܢܳܐ

ܗܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܳܟ. ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܛܽܘܠܫܳܐ. ܡܰܘܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡܷ̇ܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܥܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ. ܫܺܐܝܠܳܐ ܡܫܰܠܚܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܫܰܒܰܚܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ. ܪܰܡܪܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܒܰܪܟܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ

ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ

ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܝ: ܘܰܙܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl