ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܓ

ܗܰܘ ܕܰܗܘ̣ܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܳܦ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܨܠܝ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܡܶܬܗܰܦܰܟ

ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܕܢܳܟ. ܘܰܥܢܺܝܢܝ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܨܒܺܝ ܘܩܰܒܶܠ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܀

ܥܰܠ ܝܘܪܕܢܳܢ

ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܥ̣ܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܿܬ܀

ܒܬܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܐܰܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܝ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ. ܕܢܰܡܠܶܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ

ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܕܶܡ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܙܡܳܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ

ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗ̱ܝ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ (ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ)

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܕܢܰܚ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܦܳܠܰܚ̈ܘܳܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܀

ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܥܕܬܳܐ

ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܦܰܪܩܶܟܝ̱ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ktobesuryoye.nl