ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܘ

ܙܳܥ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ. ܐܰܘ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܘ ܓܳܥܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ

ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܛܰܥܢܶܗ. ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܣܰܝܟ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܓܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܓܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܝܳܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܝܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܢܬ ܕܶܝܢ ܫܰܪܰܪ: ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܳܐ: ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܀

ܥܶܪܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܝܕܳܐ

ܥܶܪܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܺܝܕܳܐ܆ ܕܫܶܒܩܶܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܪܶܗܛܶܬ ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ. ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܐܺܒܰܕ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܡܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܓܙܳܪܳܟ. ܥܰܡ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܒܶܗ ܒܢܺܝܫܳܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܩܘܽܕܡܰܬ ܡܳܪܶܗ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܡܳܪܶܗ. ܒܶܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܟܪܶܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܚ̣ܶܬ ܐܰܟܪܶܙ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܗܳܡܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܟܽܘܢ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ

ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܆ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܶܝܢ: ܟܽܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ܀

ktobesuryoye.nl