ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܙ

ܨܠܝܒܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ

ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܦܪܺܝܩܺܝܢܰܢ. ܘܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ܀

ܒܗܰܘ ܢܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ

ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܩܰܕܡ̈ܳܢ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ܀

ܩܳܠܳܐ ܕܫܘܒܚܳܐ

ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܦܽܘܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܥܺܝܪܰܢܝ ܡܳܪܝ. ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܐܶܙܡܰܪ. ܦܶܬܚܶܬ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ: ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ̣ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܘܰܐ‌ܠܳܗܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܗܒܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܐܰܘ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ

ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳ‍ܛܳܢܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܩܰܬ݀. ܘܰܫܝܽܘܠ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܒܰܙܙܰܬ݀. ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܟ. ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܒܥܶܛܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ: ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀

ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ݀ ܩܘܕܫܳܐ

ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒ̣ܰܝܬ܆ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܛܽܘܒ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܢܛܰܪ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܘܣܽܘܓܦ̈ܳܢܶܐ܀

ktobesuryoye.nl