ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܪ̈ܕܐ ܚ

ܒܕܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ

ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܠܳܟ ܕܰܐܘܪܶܒܬܳܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܫܰܐܠܳܐ ܠܶܗ ܘܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܝܺܬ

ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܬܰܩ̣ܶܢܬ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܚܰܒ̈ܰܠܝ ܗܳܫܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܕܶܬܬ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ܀

ܗܰܘ ܕܰܒܛܘܪܳܐ

ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܰܨܰܚ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܠܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ: ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗ̱ܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ: ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܪܕܰܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ

ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܕܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܥܝܽܘܟ. ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܗ̱ܘܳܐ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܦܐܶܐ. ܗܰܘ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܝܪܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܰܛܠܳܗ̇ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ. ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ktobesuryoye.nl