ܒܝܬ ܓܙܐ - ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ ܕܚܢܢܟ

ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܣܝܪ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ ܚܕܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܨܪܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܠܓ݂ܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ. ܘܣܰܕܩܶܗ ܠܳܐܐܰܪ ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ݂܆ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ݂ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗܿ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟ݂ܝ܆ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܡܒܰܪܰܟ݂ܬ݂ܳܐ. ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟ݂ܝ̱܆ ܡܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܗܿ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬ݂ܳܗܿ܆ ܕܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬ݂ܳܐ܆ ܘܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ݂܆ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬ݂ܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬ݂ܰܘ ܢܶܬ݂ܓܰܘܰܣ܆ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܦܰܪܘ̱. ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠܘ̱ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܪܺܝܟ݂ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܢܳܨܚܺܝܢ܆ ܕܽܘܟ݂ܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬ݂ܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܰܓܽܘܢܳܟ݂܆ ܘܰܚܬ݂ܰܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܳܘ ܐܰܬ݂ܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂܆ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ݂. ܒܪܳܐ ܬܰܝܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܝܗܝ ܩܥܳܐ. ܚܛܺܝܬ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ܆ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܒܪܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܶܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓܺܝܪܳܐ܆ ܘܶܐܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܝ̱܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܐ ܕܟܳܐܶܒ ܠܰܢ ܒܳܟ݂ܶܝܢܰܢ܆ ܘܡܳܐ ܕܢܳܚܘ̱ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܛܥܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܠܳܐܣܝܳܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ܆ ܕܚܰܪܬ݂ܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܩܳܝܡܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܓ݂ܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܦܰܓ݂ܪܳܟ݂ ܐܰܘܟܶܠܬ݂ܳܢ܆ ܘܰܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬܳܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܽܘ ܕܰܐܘܪܶܒܗ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܳܗܿ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܰܢ. ܘܣܳܗܶܕ ܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܕܡܰܟܶܣ ܠܰܦܠܺܝܓ݂ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ. ܚܰܘܺܝ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܩܳܐܶܡ ܓ̣ܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܕܳܡ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ̱ ܦܰܓ݂ܪܳܟ݂܆ ܘܒܰܕܡܳܟ݂ ܚܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬ݂ܚܰܣܺܝܘ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܝܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ݂܆ ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ܆ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂܀

ktobesuryoye.nl