ܒܝܬ ܓܙܐ - ܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܕܡܝܐ H

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ݀܆ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ̱ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ̱ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ: ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ: ܕܰܐܪܦܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇: ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳ‍ܛܳܢܳܐ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܫܠܳܡܠܳܟ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ. ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܺܒܶܝܠ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܘܰܛܪܽܘܕ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܐܰ‌ܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܘܶܐܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܺܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ. ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܨ: ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܛܳܥܶܢ. ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ: ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ. ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܕܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܳܢܰܚ̇ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܟ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ. ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܕܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܝ: ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܚܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܘܗ̱ܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܟܢܶܬ. ܘܛܶܥܡܶܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ktobesuryoye.nl