ܒܝܬ ܓܙܐ - ܣܒܠܬܐ ܕܗܢܘ ܝܪܚܐ

ܩܕܡܝܐ

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܚܽܘܬܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܽܘ̣ܠܳܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܽܘܢܳܩ ܦܰܓܪ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ: ܫܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ܆ ܕܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܬܶܗܪܳܟ ܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܐܶܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܕܚܰܝܶܠ ‌ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܩ̣ܰܪ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܪܡܺܝ: ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܒܪ̈ܶܥܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܘܳܝܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘ̣ܒܳܐ ܠܟܽܠ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܰܒܪܳܐ: ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܳܟܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܒܳܟܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܒܳܟܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܶܐܒ̣ܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܘܒܳܟܶܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܒܺܝ̣ܫ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܕܕܰܒܪܽܘܗ̱ܝ ܘܶܐܙܰܠܘ. ܓܽܘܢܚܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܘܳܝܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܬ܆ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܥܰܕܪܶܬ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܝܶܠܦܶܬ ܕܽܘܒܳܪܰܝܗܽܘܢ. ܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܚܠܽܘ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ: ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ܆ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܥܓܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܒܰܛܺܝܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ܆ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ: ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀

ktobesuryoye.nl