ܒܝܬ ܓܙܐ - ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ

ܣܳܠܶܩ: ܒܣܳܗܕ̈ܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ

ܩܕܡܝܐ

ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܝܢܳܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܡܗܰܠܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡ̣ܶܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ: ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܘܣ̣ܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܒܥܺܝ̣ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ: ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܟܠܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܟ̣ܠܳܐ ܠܦܽܘܡܝ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܶܢ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܽܘܣ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܬܠܳܬ ܗܘ̈ܰܝ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܗܘܝ̈ܳܢ ܠܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܥܽܘܠ ‌ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܘܰܒܥܺܝ̣ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡܳܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܘܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ: ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ: ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ: ܘܦܳܢܶܝܬ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܰܒܫܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl