ܒܝܬ ܓܙܐ - ܐܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܡܬܠ ܡܢܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܟܽܠ ‌ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܝܢܳܝܗ̱ܝ ܕܕܰܓܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܕܰܠܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗ̱ܝ ܣܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl