ܒܝܬ ܓܙܐ - ܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܩܕܡܝܐ H

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܛܺܝܦ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ: ܕܶܐܡܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܗ̄ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ. ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܘ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܫܩܰܠܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ݀: ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܶܩܝܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܪܳܐ: ܕܰܒܕܶܒܚܶܗ ܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ܆ ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܥܣܰܪ ܐܰܒܳܗܴ̈ܬܳܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܰܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ: ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐ‍ܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̣ܽܘ ܕܒܴ̇ܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ: ܘܰܪܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ. ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܰܪܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܛܺܝ̣ܬܳܐ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̣ܽܘ ܐܶܫܬܺܝܢܰܢ: ܘܰܪܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܚܙܰܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܕܚܰܠܢ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܚܙܰܝܢ ܣܰܝܦܳܐ ܣܘܰܚܢܰܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܗ̄ ܒܚܽܘ̣ܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܪ ܠܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘܬܝ܆ ܕܰܚܛܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܡܰܢܽܘ̣ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܩܶܪܒܶܬ ܨܶܝܕ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܘܦܺܝܘ ܒܺܝ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܳܨܽܘܒܳܐ. ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܒܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܟ: ܢܳܣܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܡܽܘܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ܆ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܘܠܳܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܢܶܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈. ܐܰܝܟ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܩܰܒܶܠ ‌ܐܶܢܶܝܢ: ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܨܰܠܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܨܒ̣ܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܦܪܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܆ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܓܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ: ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܝܳܪܶܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܰܐܓܥܶܠ ܝܰܗ̣ܒ ܠܶܗ ܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܢܶܛܽܘܪ: ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܺܝܠܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܺܝܠܝ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܕܺܝܠܳܟ ܥܽܘܡܩܳܐ ܗ̄ ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܝ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܦܠܰܚܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl