ܒܝܬ ܓܙܐ - ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ

ܩܕܡܝܐ

ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܙܳܥ ܗܘ̣ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܛܥܶܢܬܳܟ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܛܶܢܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬܳܟ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܝ: ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒܪܶܟܝ. ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܴ̇ܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܘܝܳܠܕܰܬ݀ܝ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܳܐܝܬ ܝܺܠܶܕܬܺܝ̣ܘܗ̱ܝ: ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ: ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܙܡܺܝ̣ܢܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀: ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ: ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܕܰܟܠܺܝܠܰܢ ܩܰܝܳܡ. ܘܰܢܛܺܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܰܢ. ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܰܘܪܶܒ ܠܰܢ. ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܪܚܶܡܢܳܝܗ̱ܝ. ܘܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܚܰܫ̣ܢܰܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܒܰܝܰܐ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܰܝܢ. ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܕܰܡܠܰܟ ܠܰܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܟܽܠ ܫܳܥ ܢܳܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܛܶܦܣܶܬ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ. ܕܰܐܘܕܺܝܿܬ ܒܳܟ ܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܣܰܒܪܝ: ܘܬܽܘܟܠܳܢܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ: ܘܰܐ‌ܠܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܚܺܝ̣ܨܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܬܪܰܦܶܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܠܬܰܘܫܳܐ ܢܳܓܶܕ ܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܰܘܒܶܕ: ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ: ܘܥܶܒ̇ܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܒܰܨܠܶܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܨܳܪܰܢܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ: ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ: ܐܶܣ‍ܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl