ܒܝܬ ܓܙܐ - ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ H

ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ: ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ܆ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܐܝܠ. ܩܽܘܡ ܨܰܠܳܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܕܗܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܠܩܳܠ ܢܶܥܡ̈ܳܬܳܟ: ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ. ܩܥ̣ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܨܰܠܡܳܐ: ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܣ̣ܳܡ ܒܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܠܶܗ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܶܗ ܝܰܗ̣ܒ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܡܳܪܝ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ: ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܳܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ‌ܐܳܦ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܬܶܣܰܩܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܥܰܦܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܀

ktobesuryoye.nl