ܒܝܬ ܓܙܐ - ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܢܢ

ܩܕܡܝܐ H

ܐܺܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܠܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܙܺܝ̇ܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝ̣ܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܒܶܛܢܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܗܳܐ ܣܳܗܶܕ: ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܗ̣ܽܘ ܫܰܠܚܰܢܝ: ܘܶܐܫܟܰܚܬܶܗ ܨܶܐܕܶܝܗ̇: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ H

ܝܳܠܕܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܽܘܓܝ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̣̈ܢ ܛܳܪܶܝܢ ܒܰܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫ̈ܽܘܠܶܐ. ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܶܟܝ ܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܡܶܢܶܗ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܝ̣ܨܺܝܢ. ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܕܪ̈ܰܚܺܝ̣ܩܺܝܢ܆ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ H

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ. ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇. ܕܗܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܟܪܶܙܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܫܪܳܪܳܟ ܡܳܪܝ̱: ܟܽܘ̣ܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܢܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ. ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܢܶܩܥܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܒܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ܀

ܪܒܝܥܝܐ H

ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܘܫܳܩܶܠ: ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܒ̣ܳܐ ܘܰܫܩ̣ܰܠ ܠܶܗ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܢܺܝ̣ܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܶܗ: ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܽܘܒܳܪܶܗ. ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ: ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܚܡܝܫܝܐ H

ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܕܗܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܫܰܓܫܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܪܡܺܝ ܚܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܓ̣ܰܫ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܓܒ̈ܰܝܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝ: ܒܡܰܢܽܘ̣ ܢܶܬܓܰܘܰܣ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ: ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܒܰܛܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܒܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ: ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ H

ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܝ. ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܕܰܚܛܺܝ̇ܬ ܘܰܐܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ: ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܺܝ. ܠܳܟ ܪܶܚܡܷ̇ܬ: ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܣܶܓܕܶܬ. ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ: ܘܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܚܰܣܺܝܬ. ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ H

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ܆ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ H

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ: ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ktobesuryoye.nl