ܒܝܬ ܓܙܐ - ܠܟ ܗ̱ܘ ܡܪܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ

ܩܕܡܝܐ

ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܛܽܘ̣ܒ̈ܳܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܥܢܳܬ݀ ܘܶܐܡܪܰܬ݀. ܕܰܗܘܺܝܿܬ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܒܶܛܢܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܠܶܐܡܪܶܗ ܘܠܰܒܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܶܟܝ̱ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ. ܚܙܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܝ̣ܺܠܶܕܬܺܝܘܗ̱ܝ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܰܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ

ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ. ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܒܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ: ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ: ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ܆ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܡܝ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܝܳܪܶܬ ܗܰܘ ܛܽܘ̣ܒܳܐ. ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ݀ ܘܶܐܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݀܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܳܟ ܗܽܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ

ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܝ. ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܕܰܚܛܺܝ̇ܬ ܘܰܐܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ: ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܺܝ. ܠܳܟ ܪܶܚܡܷ̇ܬ: ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܣܶܓܕܶܬ. ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ: ܘܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܚܰܣܺܝܬ. ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ. ܕܚܺܝ̣ܠ ܗ̣ܽܘ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ: ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܣܰܝܦܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ: ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܠܡܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝ̣ܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܚܳܝܗ̱ܝ ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗ̱ܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐ‌ܠܒܶܫܳܝܗ̱ܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܒܠܶܐ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܝܽܘ̣ܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ: ܕܨܳܪܰܬ݀ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܰܗܶܠ ܒܳܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܢܦܰܠ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܚܶܡ ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗ̱ܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐ‍ܠܒܶܫܳܝܗ̱ܝ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl