ܒܝܬ ܓܙܐ - ܠܐ ܠܕܝܢܐ ܘܠܐ ܠܬܒܥܬܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܠܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܕܰܛܥܺܝ̣ܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܳܐ ܠܶܗ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܝ̣ܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܠܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ: ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܘܢ ܗ̄ ܢܟܺܝ̣ܠ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܙܰܡ̣ܰܪ ܘܶܐܡ̣ܰܪ܆ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܣܥ̣ܰܪ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝܢ: ܗܳܝ ܕܗܺܝ̣ ܩܳܡܰܬ݀. ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܦܪ̈ܰܣܝ ܚܽܘ̣ܦܢ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܩܰܒ̈ܶܠܝ ܡܶܢܳܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܦܣ̈ܳܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܥܽܘ̣ܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܕܦܰܓܪܳܟ ܙܰܝܰܚ̈ܝ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܗܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ܀

ktobesuryoye.nl