ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܕܪ̈ܫܐ ܐ

ܕܗ: ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ

ܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܬܚܰܣܕܺܝܗ̇. ܠܗܳܝ ܙܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܨܰܗܝܰܬ݀ ܠܰܕܡܳܐ. ܕܰܫܪܳܗ̇ ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܗ̣ܺܝ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܕܰܬܙܰܢܶܐ ܒܶܗ ܘܬܶܬܟܰܐܰܪ ܒܶܗ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܽܘܠܳܠܳܐ: ܝܰܗ̣ܒ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܗ̇܀

ܕܘ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ: ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܡܺܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܒܪܶܟܝ: ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗ̣ܽܘ. ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܛܽܘܒ ܠܥܰܝܢ̈ܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ‌ܐܰܩܒܠܳܝ̈ܗ̱ܝ. ܘܠܶܟܝ ܐܰܫܘܺܝ ܕܬܶܚܙܶܝܢܳܝܗ̱ܝ ܟܰܕ ܕܢܰܚ. ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܫܩܰܠܬܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠܳܐ܀

ܕܙ: ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܘ̈ܕܶܐ

ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܫܒܰܩ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘܪܶܒ ܪܶܥܝܳܢܝ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܒܨܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܠܶܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗ̱ܝ܀

ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ

ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܰܥ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܝܰܗ̣ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܚ: ܕܡܰܘܕܝ̈ܢܶܐ ܘܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܬܘܽܒ ܕܽܘܨ ܟܶܢܫܳܐ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܘܢܳܝܗ̱ܝ

ܕܽܘܨ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܒܶܪܟܰܬ݀ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܦܰܟܪܶܗ ܘܚܰܒܫܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܰܛܥܶܐ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܚܶܒܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܰܕܺܝܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܟܶܢܳܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܶܐܙܡܰܪ ܒܶܗ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܕܛ: ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܘ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܰܘ ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ. ܩܽܘܫ̈ܝ ܟܰܦܳܐ ܘܰܙܡܰܪ̈ܝ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀: ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݀ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܘܳܐܬܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܦܶܟ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܀

ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ

ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗ̱ܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܢܟܺܝܣ ܗ̱ܽܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ: ܢܶܚܽܘܪ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ: ܐܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝ̣ܢ܀

ܕܝ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗ̱ܝ܆ ܐܰܘ ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܝܚܳܐ

ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗ̱ܝ܆ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘܫܺܝ̈ܢ: ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܰܙܟ̣ܳܐ ܠܕܰܠܓܰܘ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܕܰܠܒܰܪ. ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܚܠܳܦ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܀

ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܝܚܳܐ

ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܡܥܰܛܰܦ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܨܶܐ ܕܰܢܣܽܘܓ ܐܳܦ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܢܰܚ̣ܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ: ܐܰܙܠܶܓܘ ܒܰܐܬܪܰܢ܀

ܕܝܐ: ܗܘܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܘܙܳܐ

ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܛܢܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܕܝܒ: ܐܳܘ ܥܘܽܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܐܰܬܟܶܠܬܳܢܝ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܬܳܢܝ ܒܰܬܥܳܫܳܐ. ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܛܰܒܰܥܬܳܢܝ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܐܳܙܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ܆ ܕܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܺܝ܀

ܕܝܓ: ܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܐ

ܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܠܗܳܒܶܝܠ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܪܘܳܬ݀. ܘܰܪܬܰܚ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܠܶܠ ܒܳܗ̇. ܘܓܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܶܗ. ܠܰܚܢܽܘܟ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡܠܶܗ܆ ܘܰܐܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܕܝܕ: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܳܠܶܐ܆ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܕܶܐܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ. ܪܶܬܡܶܗ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܒܺܝ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

ܕܝܗ: ܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܐܰܘ ܐܘܪܗܳܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ܆ ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܣܡܳܟܳܐ. ܘܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܐܰ‍ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ܀

ܕܝܘ: ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܠܦܳܪܶܩ ܟܽܘܠܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܠܶܫܳܢܝ ܡܚܺܝܠܳܐ: ܗܘ̣ܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ. ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܶܙܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܐܰܫܘܝܰܢ܀

ܕܝܙ: ܢܨܰܒ ܒܳܪܘܝܳܐ

ܢܨܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܠܳܐܕܳܡ. ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܕܬܶܓܡ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ: ܫܒܳܒܳܐ ܠܺܐܝ̣ܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܣ̣ܰܡ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܛܥܺܝ ܒܶܗ ܒܰܙܰܚ ܒܶܗ. ܘܫܰܦܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܀

ܕܝܚ: ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܐܘ ܛܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕܰܙܟܳܐ

ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢ̣ܳܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ. ܐܳܦ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܗܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܒܶܣܡܰܬ݀ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܀

ܕܝܛ: ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܠܰܚ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܙܰܒܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܪܫܶܡ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܕܶܐܬܢܛܰܪ ܠܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܬܦܨܰܚ. ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ ܐܶܗܰܠ‍ܠܺܝܘܗ̱ܝ: ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܶܙܰܡܪܺܝܘܗ̱ܝ. ܠܗ̇ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗ̱ܝ܀

ܕܟ: ܐܰܫܩܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܘܥܳܟ

ܐܰܫܩܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܟ. ܘܰܐܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܛܳܒܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܣܪܰܚ ܠܺܝ ܐܳܦ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝ. ܐܳܦ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ ܒܳܟ ܐܶܚܰܘܰܪ. ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒ̈ܳܬܝ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܀

ܕܟܐ: ܗܳܐ ܡܰܠܟܘܬܳܐ

ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܚܰܘܰܪܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܒܰܫܘ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܀

ܕܟܒ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ. ܟܰܣܝܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ. ܡܶܫܚܳܐ ܡܳܫܰܚ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܫܶܡ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܶܨܚ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܒܰܛܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܟܓ: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܐ. ܐܰܘ ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ

ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡ̣ܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܰܘܗ̱ܝ: ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘ̈ܟܶܐ. ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗ̱ܝ ܩܰܛܺܝܢܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ: ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܀

ܕܰܨܠܝܒܳܐ

ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܗܰܘ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ: ܬܰܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܘܶܐܫܬܰܘ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ. ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܽܘܒ̈ܺܝܢ. ܕܥܰܡܝ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

ܕܟܕ: ܠܳܐܕܳܡ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ

ܠܳܐܕܳܡ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܓܰܒܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܪܺܝ ܒܶܗ ܚܶܟܡܰܬ݀ ܠܶܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ܆ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ‌ܐܺܝ̣ܠܳܢ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܟܽܘܠ ‌ܐܳܕܳܡ. ܘܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܕܰܠܡܳܐ ܬܡܽܘܬ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡ̣ܶܢ ܦܺܐܪܶܗ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܢܳܒܰܥ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ. ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܟܰܡܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܦܽܘܩܕܳܢܝ ܬܶܛܰܪ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܝܳܪܶܬ ܐܰܢ̱ܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܦܪܶܣ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܘܰܐܪܡܺܝ ܛܶܦܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܢܶܨܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܗܳܕܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܳܐܕܳܡ ܢܰܘܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܕܟܗ: ܒܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ

ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܿܬ ܘܰܚܙܺܝܿܬ. ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܪܣܳܐ: ܘܰܠܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ. ܕܶܐܡܶܗ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܺܝ̇ܬ: ܕܰܡܒܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡ̇ܪܳܐ. ܕܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܫܶܘܚܰܬ݀ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܓܰܘ ܓܰܢܬܳܐ. ܘܦܳܣܶܩ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܪܓܺܝܓ ܒܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢ܀

ktobesuryoye.nl