ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܕܪ̈ܫܐ ܒ

ܕܟܘ: ܐܰܚ̈ܝ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ. ܐܰܘ ܕܰܟܦܘܪܝܳܐ

ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܘܶܐܬܡܠܺܝܿܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܚܰܫ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܺܐܦܳܐ ܒܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܪܰܒܶܗ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܟܦ̣ܰܪ ܒܗ܆ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܠܶܐܘܰܬܝ ܐܰܘܒܶܕܬܳܗ̇. ܕܰܒܡܳܪܝ̱ ܗܳܐ ܟܶܦܪܶܬ܀

ܕܟܙ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܒܬܳܗ̇

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܳܗ̇. ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܶܐܡܠܶܝܘܗ̱ܝ: ܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܡܠܺܝܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܕܟܚ: ܐܳܘ ܝܘܚܰܢܢ. ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܶܦܬܳܢܝ

ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‍ܠܶܦܬܳܢܝ ܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ̱ ܐܶܩܪܽܘܒ. ܨܶܝܕ ܓܰܙܰܝ̈ܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܣܦܶܐ ܘܶܐܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܕܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܟܽܠ ‌ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟ܀

ܕܟܛ: ܪܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ݀ ܗ̱ܘܳܬ݀

ܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀. ܕܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݀ ܕܦܶܪܥܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ. ܦܴ̇ܪܰܥ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܕܠ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܘܚܳܡܳܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܫܡ̣ܰܥ ܡܶܢܳܟ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܕܠܳܐ: ܐܳܐܰܪ ܕܢܘܚܳܡܳܐ

ܐܳܐܰܪ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܫܒܳܐ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܰܒܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܕܠܒ: ܕܳܠܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܕܳܠܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܰܕܫܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܽܘܚܳܦܳܗ̇. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܶܒܩܰܬ݀ ܟܽܠ ܘܰܫܪܳܬ݀ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܰܫܪܳܬ݀. ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܠܓ: ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܝܪܳܐ ܪܘܚܶܗ

ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ. ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܟ. ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܚܛܰܝܢ ܐܶܬܡܠܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܫܦܰܪܢ ܐܶܬܡܠܺܝ̣ܢ ܚܽܘܬܪܳܐ܀

ܕܠܕ: ܫܶܚܪܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ

ܫܶܚܪܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܒܰܫܡܶܗ ܪܫ̣ܰܡ ܘܰܩܪܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܰܐܢܺܝ̱ ܬܽܘܒ: ܫܶܚܪܶܗ ܡܶܬܟܰܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ. ܕܗܰܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܐܶܬܪܫܶܡ ܕܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܥܳܢ̈ܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܡܠܳܗ̇. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܕܰܢܩܶܝܢ ܠܣܽܘܪܚܳܢܳܗ̇܀

ܕܠܗ: ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ

ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܒܠܺܝ ܕܶܐܡܰܠܶܠ. ܫܰܪܒܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܣܳܒܶܟ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ܀

ܕܠܘ: ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܗ ܕܒܘܟܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܘܫܶܛ ܠܝ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܟܳܐ

ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܬܪܳܟ. ܒܝܰܪܚܳܟ ܡܰܦܨܰܚ ܟܽܠ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܒܢܺܝܣܳܢ: ܥܰܠ ܟܽܠ ‌ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ. ܘܰܥܬܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܘ ܒܳܗ̇. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܶܣܒܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ: ܝܰܡܳܐ ܒܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܒܫܳܐ ܒܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ. ܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܶܬ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܳܫܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܢܰܘܪܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ ܨܰܘܡܳܐ: ܥܶܠܰܬ݀ ܒܽܘܣܳܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܕܰܚܙܳܐ ܟܡܳܐ ܝ̣ܺܪܶܒ. ܨܰܘܡܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ: ܡܳܪܶܩ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬܺܐܪܰܒ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܦܪܰܚ ܨܶܐܕܰܘܗ̱ܝ܀

ܕܠܙ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܐܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ

ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܪܳܡܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܠܰܓܡܳܪ ܬܚܶܝܬ ܓܶܫܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܒܰܪ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܐܪܥܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܝܠܶܗ ܕܶܝܢ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܕܰܓܢܺܝܙ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܨܒ̣ܳܐ ܢܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܬܪܰܢ ܐܠܰܒܫܶܗ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܒ̣ܶܫ ܓܶܝܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܰܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗ̣ܽܘ ܡܶܣܟܺܝܢ. ܟܝܳܢܰܢ ܡܚܺܝ̣ܠ ܣܰܓܺܝ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ܀

ܕܠܚ: ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܐ

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܙܟܺܝܬ ܠܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܳܘܝ̈ܳܬܳܐ ܟܫܶܝܢ ܠܺܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܚܙܺܝ ܓܽܘܢܚ̈ܶܐ. ܩܽܘܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܰܘܗ̱ܝ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܘܬܰܓܪܽܘܡܬܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܩܰܫܝܳܐ. ܥܽܘܓ ܒܰܪ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܠܶܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܓܢ̣ܳܐ ܒܳܗ̇. ܐܶܢܳܐ ܣܚܰܦܬܶܗ ܘܰܐܪܡܺܝܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܐܰܪܝܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܫܰܦܶܠܬܶܗ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܕܠܛ: ܐܰܫܩ̇ܠܶܬ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ

ܐܰܫܩܠܶܬ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܛܺܝܿܬ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܗܰܘ ܕܰܫܘܶܐ ܠܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܚܙܺܝܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ‌ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ ܘܰܬܚܰܦܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܕܡ: ܕܽܐܘܟ̈ܳܡܶܐ

ܠܡܽܘܢ ܐܽܘܟ̈ܳܡܶܐ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܥܘܠܰܢ ܘܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢܰܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܘܢܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢܰܢ. ܒܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܰܢ. ܥܒ̣ܰܪܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ܢ ܘܰܛܠܶܩܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ. ܒܺܝܫ̈ܳܬܰܢ ܠܳܐ ܬܳܟܣܺܝܢܰܢ. ܗܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܢ. ܕܩܽܘܡ ܠܟ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܽܘܢ ܒܰܛܺܝܠ ‌ܐܰܢ̱ܬ. ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܚܳܒܶܫ܀

ܕܡܐ: ܕܳܢܰܚ ܒܰܥܢ̈ܢܶܐ ܘܰܒܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܒ: ܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܡܳܪܝ

ܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܳܟ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܛܢܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܠܕܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܡܓ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܣܝܳܐ. ܐܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ

ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܣܥܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܩܳܡ ܬܗܰܪ ܒܳܟ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܬܗܰܪܬܳܢܝ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܓܢܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܛܥܶܢܬܳܟ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ. ܘܠܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܬܕܰܪܫܰܬ. ܣܳܓܶܕ ܗܰܘܢܳܐ ܕܚܳܒܶܨ ܒܽܐܘܪܚܳܟ. ܕܪܳܡ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܟܣܶܐ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܟ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܓܶܠܝܳܢܳܟ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܡܶܣ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܳܟ. ܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܽܘܠܺܝ. ܕܠܰܘ ܠܰܒܨܳܬܳܟ ܐܶܬܛܰܝܰܒ. ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܠܳܟ. ܕܟܕ ܠܳܐ ܡܥܰܩܶܒ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ. ܢܗܰܠܶܠ ܒܳܥܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܓܠܺܝ ܠܺܝ ܫܰܪܒܳܟ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܕܡܕ: ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܬ݀: ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܣܳܟܳܐ ܕܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢ. ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܝܽܘܡ ܒܽܘܟܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܕܡܗ: ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܙܥܘܪܳܐ ܐܰܘ: ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܘܟܪܳܐ

ܫܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ. ܘܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܦܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܳܠܶܐ ܥܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ ܢܩܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗ̱ܝ ܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܡܰܠܶܠ. ܕܝܰܗ̣ܒ ܗܽܘ ܒܝܰܘܡܶܗ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܛܰܡܳܐܐ ܒܥܺܐܕܶܗ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ: ܝܰܗ̣ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܢܟܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ. ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ܀

ܕܡܘ: ܚܘ̣ܬܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ

ܚܽܘܬܘ̱ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ. ܠܒܽܘܫܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ̱ ܒܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܕܒܰܪ ܛܽܘܗܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܒܡܰܬܠܶܗ܀

ܕܡܙ: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ̱ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܟܽܘܢ. ܕܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܚܒܺܝ̣ܫ. ܘܡܰܢ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܬܳܐ܀

ܕܡܚ: ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܨܘܪܬܳܐ

ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܰܢ ܫܰܠܰܚ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܰܐܗܶܠ ܒܶܟܝ. ܘܗܳܐ ܣܳܢܝܰܬܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܟܝ܀

ܕܡܛ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܝ̈ܝ ܚܰܫܳܐ

ܐܰܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܫܳܐ. ܐܶܒܰܟܶܐ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܐܶܡܰܠܶܠ: ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ܀

ܪܳܬܶܡ ܪܶܡܙܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܓܽܘܥܠܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ܀

ܕܢܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܺܝ ܡܳܪܝ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܺܝ ܡܳܪܝ. ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܀

ܕܢܒ: ܫܶܓܫܳܐ

ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀

ܕܢܓ: ܐܳܘ ܓܰܢܳܢܳܐ

ܐܳܘ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܓܰܢܬܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܕܡܳܪܝ ܐܺܙܰܠ ܒܳܗ̇܀

ܕܢܕ: ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܒܶܗ ܙܟ̣ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ܀

ktobesuryoye.nl