ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܓܰܙܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚ ܕܶܠܩܳܐ ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ. ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܢܰܒܟܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܠܳܐ ܢܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܕܰܚ̣ܛܳܐ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܩܳܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܕܡܶܬܕܺܝ̣̈ܢܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܬܳܩܢܳܐ ܗܳܝ ܒܺܐܡܰܐ. ܘܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܗܘܳܐ. ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠ ܗ̱ܽܘ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ ܒܺܝܫܺܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܰܒܗܳܝ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܝܢܩܽܘܟ: ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܀

ktobesuryoye.nl