ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܒ

ܬܪܝܢܐ

ܐ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ݀ ܨܶܝܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣ‍ܛܰܠܽܘܣ. ܒܶܟܝ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܗܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܰܒܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܰܝܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ. ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡ̈ܳܬܰܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ. ܘܙܳܪܒܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܘܗܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܕܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܢܚܰܘܰܪ ܟܽܠ ‌ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܠܒܽܘܫܶܗ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܢ ܟܰܕ ܨܳܐܶܝܢܰܢ. ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܙܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܰܚܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ‌ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܥܽܘܠܘ ܡܶܟܺܝܠ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ

ܗ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܬܽܘܚܳܕܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ. ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܣܰܒ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ. ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܬܽܘܒ ܢܗܰܝܡܶܢ: ܕܳܐܟܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒ̣ܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܐܚܪܢܐ

ܘ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ. ܡܳܪܝ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܒܚܰܝ̈ܰܝܢ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܚܶܡܬܳܟ ܘܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܟ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܪܳܕܶܝܬ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܐܣܶܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܨܛܠ̣ܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ktobesuryoye.nl