ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܓ

ܬܠܝܬܝܐ

ܐ: ܠܩܺܒܽܘܬܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܕܳܡܝܰܬܝ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ. ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܐܦܪܰܥ. ܘܫܽܘܫܶܦܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܨܳܪܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܚܙܺܝܿܬ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܰܝ. ܘܣܰܪܗܒܶܘ ܘܶܐܬܰܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܆ ܐܰܝܟ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܨܦܰܚ ܥܠܰܝ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܘܰܪܥܶܠ̣ܘ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܘܶܐܫܬܪ̈ܺܝ̣ܝ̣ܢ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܚܰܨܝ. ܒܥܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܟܰܫܦܶܬ ܠܶܗ܆ ܕܟܰܬܰܪ ܠܺܝ ܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܶܐܣܽܘܩ ܘܶܐܣܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܚܙܶܐ ܠܰܐܚ̈ܰܝ ܘܠܰܐܚܝ̈ܳܢܰܝ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܪܰܗܒܳܐ ܗ̣ܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ܆ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܰܕܪܟܰܢܝ܆ ܕܚܶܫܟܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܰܐܘܒܕܰܢܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܣܰܟ̈ܺܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܆ ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ܆ ܘܰܐܩܶܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢ̈ܰܝ. ܕܗܳܐ ܦܰܟܪܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܰܐܪܡܺܝ̣ ܒܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ: ܘܰܚܪܶܫ ܟܶܢܳܪܝ ܘܶܐܫܬܰܬܰܩ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܛܒܰܥ ܬܰܡܳܢ: ܐܶܠܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܪܝ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܙܺܝܥܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̣ܠܬܳܐ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ: ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܳܝ ܚܰܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒ̣ܰܕܬܝ ܒܺܝ. ܕܰܐܦܶܩܬܺܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܟ̈ܶܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝ. ܘܰܒܟܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܦܳܢܶܝܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܘ̱ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܚܪܢܐ

ܗ: ܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ ܛܳܒ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܟܰܕ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܥܒܺܝ̣ܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܽܘܝܳܪܶܗ. ܥܰܠ ܕܶܐܬܝܰܥܰܢ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܘܰܩܛܰܦ ܘܶܐܟܰܠ. ܐܶܫܬܰܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܫܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܒܫܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܚܳܣ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ktobesuryoye.nl