ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܗ

ܚܡܝܫܝܐ

ܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܡܶܫܬܪܳܝܽܘ ܡ̣ܶܢ ܬܽܘܩܳܢܗܶܝܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ܆ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܢܗܪܽܘܢ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܳܛܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܰܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܓܢܺܝܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܨܒ̣ܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܪܶܡܙܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܦܣܰܥ ܥܰܠ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܪ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܚܙܳܗ̇ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܢܰܘܣܳܗ̇ ܪܶܚܦܰܬ݀. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ̱ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݀. ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܚܰܪܪܰܢܝ ܡ̣ܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܟܺܐܢ̈ܐ ܩܳܪܶܐ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܒܳܐ. ܬܰܪܶܨ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܝܳܒܽܘܣ. ܘܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܗܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ. ܐܽܘܩܝܰܢܽܘܣ ܝܰܡܳܐ ܓܳܐܶܙ. ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܳܒ̇ܪܳܐ. ܘܙܳܝܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܳܬܪܺܝܢ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܢܳܗܶܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܡܳܚܶܐ ܘܩܳܛܶܠ. ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗ̱ܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܘܰܒܪܽܘܚ ܦܽܘܡܶܗ ܡܣܺܝܦ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ: ܕܰܥܒܳܕ̈ܝ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܗܘܺܝ̣ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܨܕܶܐ ܥܠܰܝ ܥܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܢܟܽܘܡ ܥܠܰܝ. ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ: ܐܰ‍ܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܶܐܩܥܶܐ ܘܺܐܡܰܪ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܕܰܪܡܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ. ܗܰܒܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܕܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܣܰܒܪܰܢ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܕܢܶܬܒܰܥ ܒܺܐܝܕܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܗ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ: ܐܰܦܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܝܢܝ ܥܰܡ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܠܶܥܙܶܬ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ܆ ܘܠܳܐ ܬܩܺܝܡܰܝܢܝ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝ̣ܠܳܐ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܰܝܠܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܚܰܣܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܿܬܳܐ. ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܐܰ‍ܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ktobesuryoye.nl