ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܘ

ܫܬܝܬܝܐ

ܐ: ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ: ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܫܰܕܘ ܠܰܕܡܳܐ: ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܬܬܰܓܪܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ: ܚܰܠܶܦܘ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܳܦ ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܚܶܒܘ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܨܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܰܕܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ ܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܠܺܝ ܕܢܶܚ̇ܬܶܬ ܠܶܐܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ: ܘܶܐܚܕܰܬ݀ ܥܠܰܝ ܒܺܐܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܐܰܣܳܐ ܬܒܳܪܶܗ ܕܠܶܒܝ ܘܰܥܨܽܘܒ. ܘܰܒܙܽܘܦܳܟ ܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܿܬܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ. ܕܶܐܚܙܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ. ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ: ܐܰ‌ܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܓܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܰܬ݀ ܓܰܙ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܬܶܙܡܰܪܝ. ܬܰܘ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܰܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܕܒܳܠܶܡ ܠܦܽܘܡܰܢ ܘܰܡܫܰܬܶܩ ܠܰܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ: ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܶܡܘ: ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܥܺܝ̣ܪܺܝܘܗ̱ܝ ܠܗܰܘܢܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܩܰܠܶܣ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܒܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܡܰܪܗܶܒ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ: ܢܶܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܠܚܰܬܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܛܒܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܚܛܽܘ̈ܛܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܢܰܦܶܨ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ: ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܳܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇. ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܢܳܫܒܳܐ ܘܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܘܰܡܢܰܦܨܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܐܺܝܬ ܕܚܳܕܶܐ ܘܰܦܨܺܝ̣ܚ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܽܘ ܕܰܟܡܺܝܪ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܛܽܘ̣ܒ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ. ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ: ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ

ܗ: ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟܝ ܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܢܰܣܡܶܟ ܠܰܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܦܝܳܣܶܟܝ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕܶܟܝ̱ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܘܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܟܝ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܢܰܛܪܰܢ ܒܰܦܝܳܣܶܟܝ܀

ktobesuryoye.nl