ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܙ

ܫܒܝܥܝܐ

ܐ: ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܳܥܽܘ̣ܬ ܟܽܠܰܢ. ܐܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ: ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܦܽܘ̈ܡܰܝܢ ܘܰܕܠܶܫܳܢ̈ܰܝܢ ܐܶܠܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܒܟܰܪ̈ܟܶܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܒܬܶܠ̈ܠܶܐ ܕܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܕܰܝܶܨ ܥܰܠ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ. ܕܶܐܥܽܘܠ ܘܶܐܚܙܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܟ. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܺܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܙܟܰܐܽܘܢܝ ܘܠܳܐ ܙܳܟܶܝܢ ܠܺܝ. ܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ. ܘܗ̣ܽܘ ܒܩܳܠܶܗ ܩܥܳܐ ܘܰܐܙܝܥܰܢܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܛܶܒܶܗ ܕܕܺܝ̣ܢܳܐ ܡܙܺܝ̣ܥ ܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܰܕܓܺܗܰܢܳܐ ܡܰܪܗܶܠ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܰܪܕܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܝܰܓ ܨܰܗܝܳܐ ܕܫܰܢܩܰܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܐܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ. ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܪܰܡ. ܩܪܰܘ ܠܺܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܥܢܺܝ̇ܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܽܘܒ ܘܫܳܛܶܬ݀ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܪܳܡܳܐ. ܘܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܛܶܟܣ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܙܳܝܥܺܝܢ. ܒܕܶܚܠܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܬܓܠܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܳܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܐܶܠܐ ܚܰܕܶܬ ܝܽܘܩܢ̈ܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ. ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܗ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰܬܝ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܝܰܬܝ ܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܕܡܰܛܺܝ ܩܶܨܳܐ ܗܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܚܽܘܢܝ ܠܰܢ ܒܒܳܥܽܘܬܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܘܰܝܬܝ ܡܶܬܟܰܫܦܰܬܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܰܢ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ktobesuryoye.nl