ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܚ

ܬܡܝܢܝܐ

ܐ: ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܢܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܒܳܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܣܶܩ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܠܗܺܝܩ ܗ̱ܽܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ: ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܰܟܶܟ ܫܽܘܥܠܳܝܶܗ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܣܳܣܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܗܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܡܰܡܠܶܟ. ܪܰܒܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܓܙܺܝܡ ܘܰܠܚܺܝ̣ܡ. ܘܚܰܪܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ. ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܣܶܥ̇ܪܶܬ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ. ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ: ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܛܰܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܪܽܘܣ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܶܟܰܠ̣ܘ: ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܫܬܺܝܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ. ܕܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܩܰܠܘ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ

ܕ: ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܘܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ: ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ktobesuryoye.nl