ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ

ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ

ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܟܰܬ݀ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܙܪܰܥ ܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ. ܗܘܳܬ݀ ܒܺܐܪܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐܠܺܝ̣ܨܺܝܢ܀

ܬܠܝܬ̣ܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܽܘ ܡܰܢ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܢ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܢ ܐܶܣܰܩ ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܐܶܢ ܐܶܚܽܘܬ. ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܚܰܒܫܶܗ. ܘܰܒܢܽܘܢܳܐ ܨܳܕܶܗ. ܘܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܥܢܳܝܗ̱ܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܀

ܫܬܝܬ̣ܝܐ

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܘܰܐܚܕܰܢܝ̱ ܓܽܘܢܚܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܥܛܺܝ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܐܳܕܳܡ ܘܝ̣ܺܬܶܒ ܒܳܟܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܳܝܠܺܝ̣ ܕܰܗܘܺܝ̇ܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܝܶܪܬܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܶܫܬܘܕܺܝ̣ܬ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܀

ktobesuryoye.nl