ܒܝܬ ܓܙܐ - ܡܘܪ̈ܒܐ ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܼܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܙܢܐ

ܒ: ܠܶܟܝ̱ ܕܺܐܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܰܬܝ. ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ. ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܰܢܚܰܪܰܪ ܟܽܠ܀

ܐܚܪܢܐ ܟܲܝܠܐ

ܕ: ܪܰܥܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܪܥܰܡ ܥܰܠ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܘܢܶܬܒܰܠܗܶܐ. ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܢܶܬܚܰܕܬܽܘܢ: ܚܰܕܶܬ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ktobesuryoye.nl